Check förbättrar arbetsmiljön

Check är Handicares verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete genom kartläggning, utvärdering och kvalitetssäkring av arbetsmetoder, utbildning och hjälpmedel för förflyttning av vårdtagare. Det är också en del av SystemRoMedic™, Handicares unika helhetskoncept för enkla förflyttningar.

Kartlägg och utvärdera era förflyttningar och identifiera risksituationerna

Check hjälper er att göra en grundlig genomgång och utvärdering av verksamheten med avseende på förflyttningar. Syftet med detta är att kvalitetssäkra arbetsmetoder, utbildning och hjälpmedel vid förflyttning för att främja god arbetsmiljö, ergonomi och omvårdnad. Det är också en möjlighet för arbetsplatsen att minska kostnaderna för både belastningsskador och trycksår.

Check ger information om hur förflyttningar görs idag, vilka hjälpmedel som används, vilken utbildning personalen har inom området och hur belastande personalen upplever förflyttningarna. Med utgångspunkt i resultatet av just er kartläggning och utvärdering kan ni själva identifiera de risksituationer som förekommer, göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan med olika förbättringsåtgärder.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljölagen är tydlig när det gäller arbetsgivarens ansvar. Men samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är ett måste för en fungerande arbetsmiljöverksamhet. Check är ett stöd för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Med Check blir det också lättare för er att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på dokumentation av riskbedömning och handlingsplan. Mer information finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1998:1 ”Belastningsergonomi”, AFS 2000:1 ”Manuell hantering” och AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Där finns anvisningar till förbättringar av arbetsmiljön vid förflyttningar av vårdtagare.

Check - fyra delar med olika fokusområden

Check består av fyra delar med olika fokusområden. Delarna kan användas tillsammans eller var för sig beroende på de aktuella förutsättningarna och behoven. Läs mer om de olika delarna, hur man använder dem och vilka positiva effekter som kan uppnås med hjälp av Check!

Handicare hjälper till!

Kontakta oss gärna för mer information eller om ni vill ha hjälp med att göra en Check på hela eller delar av er arbetsplats. Vi kan också hjälpa till med att ta fram ett utrustningsförslag för just er arbetsplats.